: 616

Teks Khutbah Jumat 1

: 617

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala, yang dengan rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul di sini pada hari yang mulia ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikut setianya.

Saudaraku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga keutuhan umat dan persatuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai seorang muslim, kita harus mengutamakan nilai-nilai toleransi, persaudaraan, dan perdamaian dalam segala aspek kehidupan.

Kita harus selalu mengingatkan diri kita sendiri bahwa umat Islam adalah satu keluarga besar yang harus saling mendukung dan membantu. Kita harus menghindari perpecahan dan konflik yang hanya akan merugikan diri kita sendiri dan umat Islam secara keseluruhan.

Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam Al-Quran telah mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga persatuan dan keutuhan umat, sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Imran ayat 103:

“Dan berpeganglah kamu semua kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu (masa Jahiliyah) kamu bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga oleh nikmat Allah itu kamu menjadi bersaudara.”

Kita juga dapat mengambil pelajaran dari sejarah umat Islam, di mana pada masa-masa awal Islam, umat Islam bersatu dan memiliki persatuan yang kuat, sehingga dapat memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan baik. Persatuan dan keutuhan umat ini juga merupakan faktor kunci keberhasilan dalam membangun negara Islam yang kuat dan sejahtera.

Oleh karena itu, marilah kita semua senantiasa berupaya untuk menjaga keutuhan dan persatuan umat Islam. Kita harus selalu berusaha untuk mengatasi perbedaan kita dengan cara yang baik dan damai, serta menghindari perpecahan dan konflik yang hanya akan merugikan diri kita sendiri dan umat Islam secara keseluruhan.

Akhir kata, marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala agar senantiasa memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga keutuhan dan persatuan umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita sebagai umat yang bersatu dan berkepribadian yang mulia. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *